Iniciem l'any 2018, amb noves activitats vinculades als projectes finançats pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, pel Fons Social Europeu i pel Fons d'Asil, Migració i Integració

ÀMBIT INSERCIÓ

ITINERARIS PERSONALITZATS D'INSERCIÓ EN EL SECTOR AGRARI

El programa té com a objectiu contribuir a fer efectiu el principi d'igualtat entre les persones migrants amb risc de vulnerabilitat, i la societat d'acollida, mitjançant itineraris personalitzats d'inserció que s'ajustin a les característiques i necessitats concretes dels usuaris / es del programa i que millorin l’ocupabilitat en el sector agrari.

Activitats:

 • Entrevista i currículum
 • Tutories
 • Accions de recerca de feina
 • Assessoraments individuals socials i laborals.

Formació:

 • Taller de recerca de feina per Internet. (Recursos de Recerca Activa d'Ocupació)
 • Taller Treball en el sector agrari
 • Taller d'habilitats comunicatives (vocabulari propi de l'agricultura: tipologia de tasques agrícoles, tipus de fruites, eines, etc.)
 • Taller DAFO
 • Taller estrangeria
 • Curs de carretons elevadors
 • Curs de poda
 • Cursos de manipulador d'aliments
 • Cursos de benestar animal.

El programa és finançat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.

 

ÀMBIT SENSIBILITZACIÓ

SENSIBILITZACIÓ DEL FET MIGRATORI A ESCOLES DE ZONES RURALS

El projecte pretén apropar el fet migratori als alumnes / as de les escoles de zones rurals, i explicar la multiculturalitat com una oportunitat d'expressar-nos i conèixer-nos mútuament, d'intercanviar experiències, coneixements, i valors.

La Fundació Pagesos Solidaris comença a gestionar el projecte de Sensibilització del fet migratori en escoles de zones rurals en 2014. Els elements que fonamenten el present projecte són:

 • L'escola com a eina d'educació integradora
 • La integració com a element bidireccional
 • Desconeixement de cultures, tradicions o religions d'altres països, per part de la població d'acollida.

 Fundació Pagesos Solidaris entén l'educació per al desenvolupament com una eina transformadora de la realitat social, per a la comprensió de les interrelacions socials i culturals i la promoció de valors i actituds relacionades amb la tolerància, solidaritat i la justícia social.

La presència d'alumnes i alumnes estrangeres a les escoles ha posat de manifest la diversitat multicultural a les aules. Per despertar a les generacions futures els valors de respecte, solidaritat, tolerància i empatia amb cultures de diferents països s'ha de fomentar el coneixement de les mateixes.

El present projecte compta amb diverses activitats amb la finalitat de sensibilitzar els alumnes / as de centres educatius de primària situats en zones rurals sobre les realitats socioculturals dels / les immigrants, així com eliminar prejudicis i estereotips vinculats.

 El present projecte des d'un enfocament multidisciplinari proposa treballar la sensibilització del fet migratori de l'alumnat a través de les següents activitats educatives:

 • La creació d'MATERIAL DIDÀCTIC INTERCULTURAL, que estarà disponible per a les escoles o docents que ho sol·licitin.
 • Històries reals explicades en primera persona per persones immigrants (HISTÒRIES DE VIDA).
 • La participació i gaudi dels jocs de diferents països (JOCS MULTICULTURALS).
 • Històries de personatges ficticis que impliquen i s'aproximen als nens en l'adquisició de valors (CONTES).
 • I, com a última activitat, de reflexió i anàlisi, l'expressió plàstica dels sentiments i emocions provocats (CONCURS DE FOTOGRAFIA). 

 

El programa es financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondeo Asilo Migración y Integración.

 

ÀMBIT D'ACOLLIDA

PROGRAMA RURAL D’ ACOLLIDA E INSERCIÓ

El programa rural d'acollida i inserció té com a objectiu garantir l'acollida, informació, formació, orientació i assessorament dels immigrants que participen en les campanyes agràries, així com facilitar la seva inserció social, mitjançant l'execució d'activitats que afavoreixin la integració i la no discriminació en els municipis rurals on resideixen.

Els objectius específics del programa es concreten en:

Objectius:

 • Oferir la primera atenció, informació i orientació dels immigrants relativa als recursos de què disposa la societat d'acollida.
 • Fomentar l'autonomia personal mitjançant un assessorament individualitzat que garanteixi la igualtat d'oportunitats.
 • Facilitar el coneixement del castellà.
 • Informar sobre la normativa d'estrangeria, llei d'acollida i sobre els drets i deures del país d'acollida.
 • Sensibilitzar el sector agrari sobre la inclusió social, la igualtat de tracte i la interculturalitat com a element integrador.

 Activitats:

 • Entrevistes individuals.
 • Assessoraments d'acollida i integració.
 • Taller de procediments administratius i arxiu de documentació personal. 
 • Taller de renovació de documentació.
 • Taller de gestió de economia personal i Comunitats autofinançades.
 • Cursos de castellà inicial per a immigrants.
 • Cursos d'informàtica pràctica. 
 • Activitats de sensibilització i gestió de la diversitat.

 El programa es financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Asilo Migración y Integración